Välkommen - Wellcome

Hej 🙂


 Varmt  Välkommen till min sida 

Christin Ohlin sign Kin
Målningar som berör

Här på min hemsida kan du läsa om mitt arbete som konstnär, se ett urval av mina målningar och få information om olika utställningar jag kommer att närvara på.
 

Min passion för att måla så väl som upplevelser av naturen och mänskliga utvecklingsprocesser, dess kraft, sårbarhet, ömhet, styrka, mystik, skönhet, värme, kyla, förändring, hopp och inte minst färgerna och deras olika nyanser lever med i mitt måleri likt naturens växande och årstidernas växlingar.

 

Att fånga själva livskänslan, att känna att vi lever och att det finns möjligheter, ger mig en känsla av tacksamhet och magi som kommer till uttryck i mitt skapande.

 

Det är min innerliga önskan att mitt bildspråk kan fungera likt en budbärare som inspirerar, väcker känslor, associationer, utvecklar samspel och inre dialog med betraktaren"I förbindelse med källan till allt levererar Christin Ohlin; sign Kin  helheten i hennes fantastiska målningar. Maskulin, feminin, element, födelse och död, den gudomliga källan och människans varelse".
Wictoria Persson, Sverige. Grundare av Clear Balance.

 

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller undrar över något 


Vänliga hälsningar

Christin Ohlin

Bildterapeut &  Bildkonstnär


En Artikel David Lublin skrev om mig 

Bättre Konst

Tatinis Artist 

 

Medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter

 

Medlem i Svenska konstnärsförbundet

 

Medlem i Bildupphovsrätt


Medlem i 
Art of VedaSkype: chriohlis

 

Hi 🙂

 Warm Welcome  to my page ❤

Christin Ohlin sign Kin
Paintings that concern

Here on my website you can read about my work as an artist, see a selection of my paintings and get information about various exhibitions I will be attending.

My passion for painting as well as experiences of nature and human development processes, its power, vulnerability, tenderness, strength, mystery, beauty, warmth, cold, change, hope and not least the colors and their different nuances live in my painting like nature's growing and seasonal changes.

 

Capturing the very feeling of life, feeling that we live and there are opportunities, gives me a sense of gratitude and magic that is expressed in my creation.

 

It is my heartfelt desire that my imagery can function like a messenger who inspires, awakens emotions, associations, develops interaction and inner dialogue with the viewer

 

"Connected with the source of everything, Christin Ohlin, Sign Kin  delivers the wholeness in her fabulous paintings. Masculine, Feminine, The Elements, The Birth and Death, the Divine Source and the Human being".
Wictoria Persson, Sweden. Founder of Clear Balance."


Welcome to hear from you if you have questions or wonder about anything


Bättre Konst

Tatinis Artist

 

Allt hänger ihop och där är jag
Everything is connected and there I am

Svenska Dagbladet 2019

Hör gärna av dig om du har frågor eller undrar över något 🙂

Varma hälsningar❤

Christin Ohlin

Bildterapeut &  Bildkonstnär


Medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter

Medlem i Svenska konstnärsförbundet

Medlem i Bildupphovsrätt

Art of  VEDA
https://www.artofveda.com/konst/konstnarer/sodra-sverige/christin-ohlin/

Bättre konst 

En Artikel  som david lublin skrev om mig

Skype: chriohlis